Regulamin

Regulamin zakupów

(dotyczy zamówień złożonych po dniu 24 grudnia 2014 r.)§1. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym www.wydawnictwojak.pl (dalej: „Sklep”) prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwojak.pl przez Andrzeja Choczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Choczewski Wydawnictwo JAK, os. Stalowe 5, Kraków, numer NIP 677-201-05-27, REGON 357028476, który jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 677-201-05-27, e-mail:  jak@wydawnictwojak.pl, telefon: +48 12 423 25 46 (dalej: „Wydawnictwo”).
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty Wydawnictwa w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia z Wydawnictwem umowy sprzedaży towaru dochodzi w chwili potwierdzenia przez Wydawnictwo przyjęcia zamówienia (oferty) Klienta.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Zatwierdzając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy przez Wydawnictwo, a także potwierdza znajomość Regulaminu.

§2. SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej www.wydawnictwojak.pl
 2. Aby złożyć zamówienie (ofertę) Klient powinien dodać wybrany przez siebie produkt do koszyka, a następnie uzupełnić formularz zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Wydawnictwo przesyła na e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia, e-mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia przez Wydawnictwo zamówienia (oferty) Klienta. Potwierdzenie zawiera informacje: o imieniu, nazwisku, firmie, adresie zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego Wydawnictwo, ilość i cenie zamówionych towarów, zasadach zapłaty ceny, zasad i terminie dostawy, łącznych kosztach ponoszonych przez Klienta (cena sprzedaży i koszt przesyłki), adresie, na który mają zostać wysłane towary, informacji i miejscu i sposobie składania reklamacji oraz prawie odstąpienia od umowy, a także inne informacje wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Wydawnictw zamówienia Klienta w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
 4. Specjalnie dla Państwa wprowadziliśmy możliwość dokonania zakupów bez konieczności rejestracji i logowania. Dzięki tej funkcji dokonanie zakupów w Naszym sklepie będzie przebiegać sprawniej. Państwo zaoszczędzą swój czas, a zakupy będą większą przyjemnością. Do realizacji zamówienia potrzebujemy wyłącznie Państwa dane adresowe oraz adres e-mail i telefon kontaktowy - wyłącznie w celu wysłania potwierdzenia złożenia i zrealizowania zamówienia lub do kontaktu w przypadku podania niepełnych danych.
 5. Wydawnictwo nie pobiera opłat za korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy na odległość. Klienci ponoszą koszty za korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość w wysokości wynikającej z zawartych umów z podmiotami świadczącymi ich rzecz te usługi.

§3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Wydawnictwo rozpoczyna realizację zamówienia:
  • w chwili uiszczenia przez Klienta należności na rachunek bankowy Wydawnictwa – w przypadku zamówień płatnych przelewem.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§4. KOSZT ZAMÓWIENIA

 1. Na koszt zamówienia składają się cena sprzedaży i koszt dostawy. W przypadku sprzedaży Treści Cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (ebooki) Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 2. Cena sprzedaży jest podawana w złotych polskich, jest ceną brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Cena podana przy towarze nie obejmuje kosztów dostawy.
 4. Koszty dostawy są uzależnione od metody dostawy i są określane w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia. Koszt dostawy wskazane zostaną w e-mailu Wydawnictwa potwierdzającym zamówienie Klienta. Koszt dostawy zostaną doliczone do ceny sprzedaży.
 5. Koszt dostawy poza granice Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Możliwa forma płatności to przelew.
 6. Koszty dostawy zamówień o wartości przekraczającej 300,00 PLN pokrywa w całości Wydawnictwo.
 7. Do każdego zamówienia Wydawnictwo wystawia fakturę VAT zgodnie z danymi określonymi w zamówieniu. Prosimy o podanie danych do faktury przy składaniu zamówienia wraz z upoważnieniem o treści „jednocześnie upoważniamy Wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy”.
 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży promocyjnych i wyprzedaży na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny sprzedaży nie dotyczy umów, które zostały już zawarte przez Wydawnictwo przed dokonaniem zmiany.

§5. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • bezpieczne płatności online lub
  • płatność przelewem bankowym na rachunek Wydawnictwa:
   Wydawnictwo JAK
   mBank
   Numer rachunku: 53 1140 2004 0000 3102 3933 2116

§6. SPOSÓB DOSTAWY

 1. Wysyłka towaru następuje najpóźniej w drugim dniu roboczym po rozpoczęciu realizacji zamówienia, tj. po otrzymaniu przez Wydawnictwo należności (płatność przelewem bankowym). Dostawa towaru do Klienta następuje najpóźniej do 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w formularzu zamówienia. Klient może wybrać następujące formy dostawy towaru:
  • dostawę za pośrednictwem kuriera (tylko przy wcześniejszej wpłacie ceny oraz kosztów dostawy),
  • dostawa za pośrednictwem paczkomatu InPost (tylko przy wcześniejszej wpłacie ceny oraz kosztów dostawy).

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Klient będący konsumentem może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku innych umów (np. dotyczących Produktów Cyfrowych) termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Klient będący konsumentem może w szczególności złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres:  jak@wydawnictwojak.pl. Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystając z wzoru zamieszczonego na stronie Sklepu: formularz odstąpienia.
 2. W przypadku złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości elektronicznej, Wydawnictwo niezwłocznie przesyła w tej samej formie (emailem na adres podany w ramach rejestracji) Klientowi potwierdzenie złożenia tego oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia Klient będący konsumentem zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłej pieczy. Konsument ma obowiązek odesłania na własny koszt towaru na adres Wydawnictwa. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Wydawnictwo ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo, Wydawnictwo nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Wydawnictwo dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawnictwo o utracie prawa odstąpienia od umowy. Oznacza to, że Klient będący konsumentem, który wyrazi zgodę na spełnienie przez Wydawnictwo świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego niezapisanego na materialnym nośniku (ebook), traci prawo odstąpienia od umowy.

§8. WADY TOWARU

 1. Wszystkie towary dostępne w Wydawnictwie objęte są gwarancją producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia wady towaru.
 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty ich wpływu do Wydawnictwa. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Wydawnictwa. Klient może dołączyć dowód zakupu towaru (np. faktura VAT/rachunek). W przypadku uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient ma prawo sporządzenia w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę protokołu potwierdzającego zaistnienie takiego zdarzenia, który zostanie podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę. Wydawnictwo nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wydawnictwo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wydawnictwo albo Wydawnictwo uczyniło zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Wydawnictwo usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Wydawnictwo. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Wydawnictwo zwraca Klientowi niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji Klienta.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. Wydawnictwo przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Klient posiadający konto w Sklepie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, może zażądać ich zmiany, a także może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. W toku rejestracji Klient, poprzez zaznaczenie w procesie rejestracji odpowiedniego pola o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych w celu wykonania przez Wydawnictwo umowy.
 4. Wydawnictwo nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. Wydawnictwo zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu.
 5. Wydawnictwo nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niego niezależnych i niezawinionych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidywalnych racjonalnie zdarzeń losowych.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient będący konsumentem może korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów wynikłych z umowy zawartej z Wydawnictwem. W szczególności Klient będący konsumentem, którego reklamacja nie została uznana przez Wydawnictwo może – po uzyskaniu zgody Wydawnictwa – skierować sprawę do mediacji konsumenckiej (np. prowadzonej przez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej) lub sądu polubownego (arbitrażowego), np. do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich (SPSK) przy Wojewódzkich Inspektoratach Izby Handlowej.

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy

Zaloguj się

Megamenu

Your cart

There are no more items in your cart