Polityka prywatności


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 oraz 14 RODO Wydawnictwo JAK niniejszym przekazuje Pani/Panu informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administrator
Administratorem Pani / Pana danych jest Andrzej Choczewski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo JAK (dalej „Administrator”) z siedzibą: os. Stalowe 5/77, 31-920 Kraków, wpisaną do CEDiIG.

Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
Kontakt listowny: adres administratora, z dopiskiem „Dane osobowe”
Telefoniczny: 12-423-25-46
e-mail: a.choczewski@wydawnictwojak.pl

Cele, podstawy prawne, okres przetwarzania danych
Pani / Pana dane są/będą przetwarzane w następujących celach:
- w celu przyjmowania składanych przez Panią/Pana zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w celu ich realizacji, w tym dostawy kupionych wydawnictw i innych produktów, 
- w celu prowadzenia obsługi reklamacji,
- w celu prowadzenia działań wspierających sprzedaż, tj. świadczenia usługi wysyłki newsletterów.

W tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest okoliczność, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Panią/ Pana z Administratorem (w przypadku wysyłki newslettera do zawarcia umowy doszło w następstwie Pani/Pana zgłoszenia woli otrzymywania takiego newslettera na stronie internetowej Administratora). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla Administratora w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

- w celu marketingowym (prowadzenia badań i analiz marketingowych) w związku z koniecznością analizy zachowań użytkowników podczas zakupów za pośrednictwem strony internetowej (w szczególności w zakresie porzuconych koszyków) oraz dla dostosowania treści wysyłanych Pani/Panu materiałów marketingowych.

W tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dostarczaniu klientom informacji o ofercie i dostępnych promocjach. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Okres ten może ulec skróceniu, jeśli wyrażony zostanie przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

Podstawą prawną przetwarzania we wskazanych wyżej celach marketingowych może być też Pani/ Pana zgoda, jeżeli taka zgoda została przez Panią/ Pana udzielona. W takiej sytuacji przetwarzanie dokonywane będzie przez okres do ewentualnego cofnięcia przez Panią / Pana zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla Administratora w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W każdym z powyższym przypadków (ale wyłącznie tam, gdzie mieć to będzie zastosowanie) okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony na czas, przez który Administrator zobowiązany jest przechowywać stosowną dokumentację zgodnie z przepisami prawa.


Przekazywanie danych innym podmiotom
Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności prowadzącym obsługę sklepu internetowego, dostawcom usług IT oraz firmom kurierskim. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi marketingu.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

W odniesieniu do przetwarzania, które dokonywane jest na potrzeby marketingu bezpośredniego lub gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Administratora (jeżeli sytuacja ta dotyczy Pani/ Pana zgodnie z informacjami zawartymi w części „Cele/podstawy prawne/ okres przetwarzania danych”) przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (na potrzeby marketingu bezpośredniego).

W odniesieniu do przetwarzania, które dokonywane jest w sposób zautomatyzowany, ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora dane Pani/Pana dotyczące (w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu przez komputer) oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody, ma Pani / Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, wówczas może Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Rzeczpospolitej Polskiej właściwym organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku będzie/ jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne informacje

Podanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ani wykonanie umowy.

Przygotowując treść powyższej informacji Administrator kierował się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe i precyzyjne, zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. Jeżeli mimo to ma Pani/Pan jakiekolwiek uwagi, wątpliwości lub pytania, należy w tym celu skontaktować się z Administratorem.

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy

Zaloguj się

Megamenu

Your cart

There are no more items in your cart